Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie (e-ZLA) – plusy i minusy

Elektroniczne Zwolnienia Lekarskie (e-ZLA) – plusy i minusy
E-zwolnienia zostały wprowadzone w nowelizacji przepisów zasiłkowych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r. W związku z tym od stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazwane e-ZLA, a następnie – za pośrednictwem Internetu – przesyłać do ZUS. Te tradycyjne, wystawiane przez lekarzy na papierowym formularzu, będą obowiązywały do końca 2017 r. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.
Korzyści i ułatwienia dla lekarzy
E-ZLA będą mogli wystawiać lekarze posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. Wystawianie e-ZLA będzie trwało krócej niż wypisywanie papierowego zwolnienia. Lekarz uzyska bowiem dostęp do danych pacjenta (ubezpieczonego), jego pracodawców (płatników składek) oraz członków jego rodziny – jeśli e-ZLA będzie wystawiane w celu opieki nad nimi. Gdy wpisze numer PESEL pacjenta, pozostałe dane identyfikacyjne zostaną automatycznie uzupełnione przez system. Z kolei adres pacjenta czy dane płatnika lekarz będzie wybierał z wyświetlonej listy. Oczywiście, jeśli zajdzie taka konieczność, możliwa będzie zmiana niepoprawnych danych, np. nieaktualnego nazwiska pacjenta.
System będzie też weryfikował daty okresu niezdolności do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpowie kod literowy A i D oraz numer statystyczny choroby (np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy). Możliwy także będzie podgląd przez lekarza zaświadczeń lekarskich wystawionych wcześniej dla pacjenta, w tym zaświadczeń lekarskich poddanych kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.
System przypomni również lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. W przypadku pozytywnej decyzji lekarza
o skierowaniu na rehabilitację system otworzy formularz wniosku ZUS PR-4 i wprowadzi automatycznie dane pacjenta. Lekarz będzie mógł od razu wystawić wniosek o rehabilitację
i przesłać go w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS. Lekarze wystawiający zwolnienia elektroniczne nie będą już musieli pobierać i rozliczać się z pobranych papierowych druków zaświadczeń lekarskich ZUS ZLA. Będą też zwolnieni z obowiązku przesyłania do ZUS papierowych oryginałów zwolnień oraz przechowywania ich drugiej kopii.
 
Konieczność wydruku e-ZLA
W wymienionych niżej sytuacjach lekarz będzie musiał wydrukować e-ZLA i przekazać pacjentowi. Będzie to konieczne gdy:
  • pracodawca (płatnik składek) nie będzie miał profilu na PUE ZUS ,
  • wystąpi o to pacjent (ubezpieczony).
W pierwszej sytuacji pracownik będzie musiał dostarczyć pracodawcy wydruk e-ZLA. Natomiast w drugiej wydruk będzie stanowił dla pacjenta jedynie dowód tego, że e-ZLA zostało wystawione.
 
Utrudniony dostęp do Internetu lub jego brak
W przepisach przewidziano także przekazanie pacjentowi zwolnienia na formularzu wydrukowanym z systemu, opatrzonym podpisem i pieczątką lekarza, gdy wystawienie e-ZLA nie będzie możliwe, np. z powodu braku dostępu do Internetu w trakcie wizyty. Takie papierowe zwolnienie pacjent musi dostarczyć pracodawcy albo ZUS. Natomiast lekarz musi w terminie
3 dni roboczych (od wystawienia albo ustania przyczyn uniemożliwiających przekazanie zwolnienia) przesłać je elektronicznie do ZUS.
 
Mniej obowiązków dla pacjentów
Jeśli lekarz wystawi e-ZLA, pacjent – pracownik będzie zwolniony z obowiązku dostarczania zwolnienia pracodawcy. Zostanie ono przesłane do niego (na PUE płatnika) i do systemu ZUS. Zatem pracownik nie będzie już musiał pilnować terminu 7 dni na dostarczenie zwolnienia. Nie będą go też dotyczyły ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu. W przypadku pracowników, których pracodawca nie wypłaca zasiłków, konieczne będzie złożenie wniosku o zasiłek. Ubezpieczony może to zrobić poprzez swój profil na PUE. Informacja o wystawieniu e-ZLA  będzie dostępna na profilu PUE ubezpieczonego.
 
Korzyści dla pracodawców
Na PUE będą widoczne elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika. Pracodawca będzie też mógł drogą elektroniczną wystąpić do ZUS
z wnioskiem o kontrolę prawidłowości wystawiania zwolnień. Korzystając z PUE, pracodawca – którego pracownikom zasiłki wypłaca ZUS – będzie mógł przesłać do Zakładu zaświadczenie na druku ZUS Z-3. Będzie ono traktowane także jako wniosek o zasiłek.
 
Jeśli pracodawca zatrudniający nie więcej niż 5 osób nie będzie miał profilu na PUE, to do niego będzie musiał trafić wydruk e-ZLA, wówczas płatnicy nieposiadający profilu na PUE muszą do końca grudnia 2015 r. poinformować (w formie pisemnej) swoich ubezpieczonych o obowiązku dostarczania, począwszy od 1 stycznia 2016 r., wydruków e-ZLA. Obowiązek utworzenia profilu na PUE ciąży na płatnikach zobowiązanych do elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób. Na utworzenie profilu na PUE ustawodawca wyznaczył czas do końca 2015 r.
 
Celem projektu elektronizacji zaświadczeń lekarskich jest poprawa efektywności ich obiegu i obsługi zarówno wewnątrz ZUS, jak i w ramach interakcji z podmiotami zewnętrznymi (lekarzami, płatnikami składek). Obecnie znajdować będziemy się w okresie przejściowym, w którym dozwolone będzie jeszcze wypisywanie papierowych zwolnień. Jeśli lekarz zdecyduje się na wystawienie ZLA w  formie papierowej, będzie musiał poinformować pacjenta – pracownika o konieczności doręczenia zwolnienia pracodawcy w terminie 7 dni od jego otrzymania. Gdy termin ten zostanie przekroczony, zasiłek chorobowy czy opiekuńczy zostanie obniżony o 25% (za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zwolnienia). Obowiązek wystawiania e-zwolnienia (bez możliwości sporządzenia dokumentu 
w dotychczasowej postaci) pojawi się dopiero od 2018 r.
 
WAŻNE!
Wystawianie e-ZLA umożliwi szybszą kontrolę nad poprawnością wykorzystywania zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to zwłaszcza zwolnień krótkoterminowych, które są często doręczane z opóźnieniem.
 
 
Magdalena Sobiak
Stanowisko ds. komunikacji i edukacji
Wydział Organizacji i Analiz
I Oddział ZUS w Poznaniu
tel. 61 841 61 36
kom. 502 008 680
 
poprzedni artykuł