REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ
 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną.
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis oraz jego Administratorem jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712 24 12 888, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027988, kapitał zakładowy 1.542.700,00 zł., reprezentowana przez: Prezesa Zarządu - Dorotę Marię Czelej.
 3. Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych.
 4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego – oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez Serwis w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.).
 5. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo do żądania: uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. W przypadku podania błędnego adresu e:mail Użytkownik nie otrzyma wiadomości potwierdzającej rejestrację.
 6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o. oraz innych podmiotów (reklamodawców współpracujących z Wydawnictwem Czelej Sp. z o.o.) na wskazany adres poczty elektronicznej oraz wskazany adres pocztowy.
 7. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w pkt. 6, może być w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie wiadomości z konta mailowego podanego w Profilu z taką prośbą do administratora Serwisu. Cofnięcie zgody może skutkować niemożnością korzystania z konta Serwisu.
 8. Użytkownicy Serwisu, rejestrując się, wyrażają zgodę na nieodpłatne otrzymywanie treści o charakterze informacyjnym - Newsletterów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 9. Użytkownicy Serwisu otrzymują nieodpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych zgromadzonych Serwisie.
 10. Użytkownik nie powinien naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu oraz korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 11. Serwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania.
 12. Serwis z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Serwis przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
 13. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu; b) za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  c) korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  e) przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;
  f) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu.
 14. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie poprzez wysłanie wiadomości z konta mailowego podanego w Profilu z taką prośbą do administratora serwisu.
 15. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora w przypadku, gdy:
  a) Użytkownik narusza regulamin;
  b) okres „niezalogowania się” Użytkownika do portalu przekroczył 12 miesięcy;
  c) Użytkownik posiada więcej niż jedno konto;
  d) Użytkownik ingeruje w struktury i zasoby serwisu;
  e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Administratora serwisu w regulaminie.
 16. Uwagi, zapytania i wnioski dotyczące działania Portalu należy kierować do Administratora na adres poczty elektronicznej: marketing@czelej.com.pl
 17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 18. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej.

 
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu www.medycynaipasje.com.pl (zwany dalej witryną), ponieważ przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, chronimy Twoje dane także od strony technicznej.

Nie przekazujemy Twoich danych podmiotom do tego nieuprawnionym.
Dane, które nam powierzasz, składujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.
Administratorem bazy danych jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

DANE OSOBOWE
Zapewniamy wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Administratorem danych (przekazanych w formularzu rejestracyjnym) w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o.
Portal www.medycynaipasje.com.pl nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim (w szczególności reklamodawcom) jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych witryny. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

KWESTIE TECHNICZNE
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Witryna wykorzystuje je w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

INFORMACJA HANDLOWA
Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania witryny (np. zmiany w funkcjonowaniu) bądź też komunikaty systemu (np. zawiadomienia o nowościach wydawniczych, akcjach promocyjnych, życzeniach świątecznych, komunikaty o przerwach w działaniu witryny). Każdy z Użytkowników ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać tego typu informacji z portalu www.medycynaipasje.com.pl.
Natomiast treści reklamowe związane z działalnością komercyjną i jej kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.
 
POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW  "COOKIES"

 1. W związku z udostępnianiem treści w serwisie www.medycynaipasje.com.pl, stosuje się pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika by zawartośc serwisu została odpowiednio wyświetlona na danym urządzeniu. Serwery mogą odczytać cookies przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencjiużytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach serwisu www mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  • pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownicy serwisu mają możliwość i prawo do dokonywania w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.
 5. Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z portalu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.

USUNIĘCIE KONTA
Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika  jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie za pomocą panelu konta Użytkownika, pośrednictwem formularza kontaktu lub za pośrednictwem osoby upowaznionej do obsługi portalu. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem konta.

LOGIN I HASŁO
Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych w postaci hasła i loginu. Wpisz hasło, które nie będzie łatwe do odgadnięcia, czyli nie datę urodzin, numer PESEL lub numer telefonu.

ZARZĄDZANIE KONTEM
Portal www.medycynaipasje.com.pl daje swoim Użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z oferowanych na Portalu usług i udostępniać o sobie informacje.
Formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zapisywania się i logowania do witryny, a także sam proces autoryzacji (logowania) do systemu domyślnie realizowane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zapewnia najwyższą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego i europejskiego prawa.

SSL OCHRONA TRANSMISJI
W trosce o Twoje bezpieczeństwo dane o szczególnym znaczeniu – w szczególności wszelkiego rodzaju hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

KONTAKT Z NAMI
Użytkownicy witryny mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Klienta poprzez adres e-mail lub telefonicznie, dostępny na stronie w zakładce Kontakt.