Lekarz wobec problemu dziecka maltretowanego – składanie zeznań

Zawiadomienie, składane pisemnie lub ustnie do protokołu, winno zawierać fachowy opis obrażeń dziecka,

zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i doświadczeniem życiowym, dane placówki zawiadamiającej, dane osobowe dziecka oraz jego adres zamieszkania, datę i miejsce oraz okoliczności powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa wobec dziecka oraz wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi

Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej. Uprawnienie to oznacza w szczególności prawo wglądu pacjenta i osób przez niego upoważnionych w sporządzaną dokumentację medyczną, jak również do uzyskiwania poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii przedmiotowych dokumentów oraz oryginałów tychże dokumentów wydawanych za pokwitowaniem, z obowiązkiem zwrotu po wykorzystaniu.

Dowód „prima facie” w odniesieniu do związku przyczynowego w tzw. „procesach lekarskich” na gruncie orzecznictwa sądów

Zaistnienie odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim systemie prawnym jest uwarunkowane zaistnieniem zdarzenia, z którym przepisy prawa łączą obowiązek odszkodowawczy, oraz szkody.

Te przesłanki muszą być połączone związkiem przyczynowym. Podstawą prawną związku przyczynowego jest art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), dalej jako: k.c. Niniejszy przepis stanowi, że „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania i zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

Dyżur medyczny w świetle prawa pracy

Uregulowania prawne instytucji "dyżuru medycznego".

Istotę dyżuru medycznego określa art. 95 ust. 2 u.d.l., który statuuje, iż dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych przez osoby, o których mowa w art. 95 ust. 1 u.d.l., w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.