Kontrolowanie zwolnień lekarskich przez ZUS

Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA jest dokumentem niezbędnym do ustalenia prawa do wypłaty świadczeń chorobowych.

Prawidłowo wystawione zaświadczenie stanowi podstawę wypłaty świadczeń chorobowych tylko wtedy, gdy zostanie wystawione według zasad określonych w przepisach.

Lekarz wobec problemu dziecka maltretowanego – składanie zeznań

Zawiadomienie, składane pisemnie lub ustnie do protokołu, winno zawierać fachowy opis obrażeń dziecka,

zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną i doświadczeniem życiowym, dane placówki zawiadamiającej, dane osobowe dziecka oraz jego adres zamieszkania, datę i miejsce oraz okoliczności powzięcia podejrzenia o popełnieniu przestępstwa wobec dziecka oraz wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi

Pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej. Uprawnienie to oznacza w szczególności prawo wglądu pacjenta i osób przez niego upoważnionych w sporządzaną dokumentację medyczną, jak również do uzyskiwania poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii przedmiotowych dokumentów oraz oryginałów tychże dokumentów wydawanych za pokwitowaniem, z obowiązkiem zwrotu po wykorzystaniu.

Dowód „prima facie” w odniesieniu do związku przyczynowego w tzw. „procesach lekarskich” na gruncie orzecznictwa sądów

Zaistnienie odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim systemie prawnym jest uwarunkowane zaistnieniem zdarzenia, z którym przepisy prawa łączą obowiązek odszkodowawczy, oraz szkody.

Te przesłanki muszą być połączone związkiem przyczynowym. Podstawą prawną związku przyczynowego jest art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), dalej jako: k.c. Niniejszy przepis stanowi, że „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania i zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

Pokonać Alzheimera: dźwięk i światło

Na pewno jest jeszcze zbyt wcześnie, by obwieszczać pokonanie jednej z najbardziej przykrych, śmiertelnych chorób nowoczesnego społeczeństwa (obok chorób nowotworowych oraz chorób serca i systemu krążenia). Dotychczasowe badania rzadko przynosiły satysfakcjonujące rezultaty.