Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi

Zgodnie z przepisem art. 23 i następnymi ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej. Uprawnienie to oznacza w szczególności prawo wglądu pacjenta i osób przez niego upoważnionych w sporządzaną, przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, dokumentację medyczną, jak również do uzyskiwania poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii przedmiotowych dokumentów oraz oryginałów tychże dokumentów wydawanych za pokwitowaniem, z obowiązkiem zwrotu po wykorzystaniu.

Dokumentacja medyczna to zbiór dokumentów i materiałów zawierających dane i informacje dotyczące pacjenta, jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu lub wizyty w siedzibie podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakres udostępnianej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą dokumentacji medycznej dotyczy tej odnoszącej się do stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji prawa, o którym mowa powyżej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Zawartość dokumentacji medycznej została opisana w sposób szczegółowy w przepisie art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z powołanym wyżej przepisem dokumentacja medyczna zawiera co najmniej nazwisko i imię, datę urodzenia, oznaczenie płci, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku noworodka numer PESEL matki, jeżeli numer PESEL nie został nadany – numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwisko i imię przedstawiciela ustawowego pacjenta, jeżeli istnieje, oraz jego miejsce zamieszkania. Dokumentacja medyczna powinna nadto wskazywać oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych oraz datę sporządzenia dokumentu stanowiącego element dokumentacji medycznej.

Pacjent, któremu w podmiocie wykonującemu działalność leczniczą udzielono świadczeń zdrowotnych, ma prawo dostępu do tejże dokumentacji.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Oznacza to, iż pacjentowi, na jego żądanie, powinna zostać udostępniona dokumentacja medyczna. Pacjent przy żądaniu wzglądu lub uzyskania dokumentacji medycznej winien okazać dokument stwierdzający tożsamość i wskazujący, że zawarte w dokumentacji medycznej podmiotu wykonującego działalność leczniczą dane dotyczą jego osoby.

Prawo do wzglądu i do uzyskiwania odpisów bądź oryginałów dokumentacji medycznej posiada również przedstawiciel ustawowy pacjenta. Dotyczy to przypadków, gdy pacjent jest osobą małoletnią lub ubezwłasnowolnioną.

Niezależnie od wskazanych powyżej okoliczności, pacjent ma nadto możliwość do udzielenia osobie trzeciej upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu z wnioskiem o wgląd w dokumentację medyczną. Wyrażenie przez pacjenta zgody nie powinno budzić wątpliwości co do zakresu informacji, na jakich udostępnienie osobie trzeciej wyraża zgodę pacjent.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Podmiot wykonujący działalność leczniczą ma nadto obowiązek udostępniania dokumentacji medycznej podmiotom, które w sposób szczegółowy zostały wymienione w treści przepisu art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 
Dokumentacja medyczna może być udostępniona, zgodnie z treścią przepisu art. 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w sposób następujący:
  • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 
 
Adwokat Karolina Służewska-Woźnicka i adwokat Jakub Krupka
csp
www.kancelaria-csp.pl