Dulaglutyd zamiast insuliny

Dulaglutyd zamiast insuliny
Pojawiła się nowa opcja leczenia osób z cukrzycą typu 2, nieosiągających odpowiedniej kontroli glikemii. Dulaglutyd w połączeniu z insuliną lispro okazał się skuteczniejszy niż glargina.
Magazyn „Lancet” opublikował wyniki próby klinicznej, w której porównywano skuteczność i bezpieczeństwo dulaglutydu w porównaniu do insuliny glarginy. Przez rok w 105 ośrodkach w 15 krajach objęto badaniem łącznie 884 osoby dorosłe ze słabo kontrolowaną cukrzycą typu 2. W losowy sposób przypisano pacjentów do grup, w których oprócz insuliny lispro (doposiłkowo) podawano im dulaglutyd raz w tygodniu w dawce 1,5 mg lub w dawce 0,75 mg albo insulinę glarginę raz dziennie wieczorem. 295 osób przyjmowało wyższą dawkę dulaglutydu, a 293 – niższą. Glarginę otrzymywało 296 pacjentów. Głównym parametrem, jaki oceniali naukowcy, była zmiana w poziomie hemoglobiny glikowanej po 26 tygodniach terapii w porównaniu do wartości początkowej. Po upływie założonego czasu okazało się, że badani przyjmujący agonistę GLP-1 osiągali większą zmianę w poziomie HbA1c niż ci, którzy dostawali glarginę.
 
Niestety, wystąpiły też działania niepożądane, takie jak mdłości, biegunka oraz wymioty. Zaobserwowano je u 18% osób przyjmujących glarginę, u 9% pacjentów stosujących dawki 1,5 mg dulaglutydu oraz u 15% biorących mniejszą porcję tego leku. Podczas prowadzenia badań zmarło 5 osób, w tym 3 stosujące glarginę (w wyniku wstrząsu kardiogennego, migotania komór oraz z nieznanej przyczyny), a 2 – z grup otrzymujących dulaglutyd (u nich przyczynami były zakażenie, zapalenie płuc).

Badania wykazały, że to właśnie dulaglutyd w połączeniu z insuliną lispro znacznie lepiej wpływa na kontrolę glikemii niż glargina. Stanowi więc nową, interesującą opcję terapeutyczną dla osób z cukrzycą typu 2, które poprzez leczenie konwencjonalne nie osiągają odpowiedniej kontroli glikemii.

Agnieszka Grabowska

Źródło:
Once-weekly dulaglutide versus bedtime insulin glargine, both in combination with prandial insulin lispro, in patients with type 2 diabetes (AWARD-4): a randomised, open-label, phase 3, non-inferiority study Lawrence Blonde et al. Lancet Vol 385, No. 9982, [za:] http://www.przewodniklekarza.pl/Czy-lek-podawany-raz-w-tygodniu-zastapi-insuline-,17639.html