Padaczka a jazda samochodem

Padaczka a jazda samochodem
Przykład praktyczny:
Lekarz neurolog zwraca się z zapytaniem, czy rozpoznając padaczkę u pacjenta, powinien on poczynić jakieś kroki, aby odebrano pacjentowi prawo jazdy?
Odpowiedz:
Zgodnie z art. 79.8 ustawy o kierujących pojazdami, w przypadku, gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem przez pacjenta albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia chorego, uprawniony do tego lekarz przesyła kopię orzeczenia:

1) jednostce wykonującej ponowne badanie – jeżeli pacjent złożył wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego,
2) właściwemu staroście, zgodnie z miejscem zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od badania – jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu ponownego badania.

W przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy lub posiadającej dokument innej utraty świadomości, zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych o symptomatologii padaczkowej konieczne jest dokonanie oceny z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia tych zaburzeń podczas kierowania pojazdami. Lekarz neurolog określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.

Warto wiedzieć, że w zakresie układu nerwowego uwzględnia się choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurologiczne związane z interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego w zależności od skutków czynnościowych (zaburzeń świadomości, czucia, zaburzeń motorycznych, postawy ciała, równowagi i koordynacji ruchowej, dysfunkcji percepcji wzrokowej i słuchowej). W ocenie uwzględnia się również zagrożenia wynikające z charakteru schorzenia, niebezpieczeństwo progresji zaburzeń neurologicznych i związane z pogorszeniem się stanu zdrowia. W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa, a w przypadku padaczki opinia ta jest konieczna.

Przede wszystkim należy podkreślić, że orzeczenie lekarskie jest wydawane przez uprawnionego lekarza. W zależności od stanu zdrowia osoby badanej orzeczenie takie może zawierać pewne ograniczenia, takie jak:

1) ograniczenie terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami,
2) ograniczenie dotyczące pojazdów, którymi może kierować osoba badana, wyposażenia tych pojazdów, a także ich oznakowania lub przystosowania,
3) wskazanie specjalnych wymagań wobec osoby kierującej danym pojazdem.

W przypadku zakwestionowania treści orzeczenia lekarskiego przez osobę badaną lub podmiot kierujący na badania możliwe jest złożenie wniosku o przeprowadzenie ponownego badania. Uprawnieni do przeprowadzenia ponownego badania lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy, są:
 
1)   uprawniony lekarz – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe miejscu zamieszkania osoby badanej;
2)   uprawniony lekarz zatrudniony w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, tj.:
a)  Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie,
b)  Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,
c)  Instytudie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
d)  Instytucie Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
e)  Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
f)  Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie.

Odwołanie wnosi pacjent za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie, do podmiotu odwoławczego – wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego miejscu zamieszkania badanego.

Odwołanie jest przekazywane przez uprawnionego lekarza w terminie 14 dni do właściwego podmiotu odwoławczego wraz z dokumentacją medyczną badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia. Uprawniony lekarz podmiotu odwoławczego wydaje orzeczenie lekarskie w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

Orzeczenie wydane przez podmiot II instancji jest ostateczne.

Uprawniony lekarz przesyła kopię orzeczenia lekarskiego marszałkowi województwa mazowieckiego, w przypadku stwierdzenia przeciwwskazań zdrowotnych bądź ograniczeń wynikających za stanu zdrowia w stosunku do:

1) szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy ustaw, umów międzynarodowych bądź powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych lub na zasadzie wzajemności;
2) innych osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów.

Podstawa prawna:
Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 poz. 600).

 
Przemysław Gogojewicz
Kancelaria Usług Prawnych Gogojewicz & Współpracownicy
Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi