Lekarz wobec problemu dziecka maltretowanego - Sąd Opiekuńczy

Lekarz wobec problemu dziecka maltretowanego - Sąd Opiekuńczy
Droga postępowania karnego nie jest jednak drogą jedyną w przypadku powzięcia przez lekarza podejrzenia, iż wobec dziecka w jego domu rodzinnym stosowana jest przemoc czy to fizyczna, czy to psychiczna. Obowiązek podjęcia odpowiednich środków, mających na celu ochronę dobra małoletniego, spoczywa również na Sądzie Opiekuńczym. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, na przykład, kiedy rodzice nie wykonują należycie lub nadużywają władzy rodzicielskiej, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sąd Opiekuńczy.
W niniejszym cyklu podejmowany jest trudny temat dotyczący zachowania lekarza wobec problemu dziecka maltretowanego. Do tej pory omówione zostały podstawowe czynności, jakie powinien podjąć lekarz, kiedy podejrzewa, że ma do czynienia z przypadkiem dopuszczenia się przestępstwa wobec dziecka. Omówiono, w jaki sposób lekarz powinien zareagować, gdzie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz jakie obowiązki i uprawnienia spoczywają na nim, jako na uczestniku postępowania karnego.

W sytuacjach drastycznych szpital, w którym znajduje się dziecko, winien zawiadomić Sąd Opiekuńczy właściwy dla miejsca położenia danej jednostki, wnosząc o rozważenie ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz podjęcie stosownych działań zabezpieczających życie i zdrowie dziecka.

Najlepszym rozwiązaniem dla lekarza, który zgłasza nieprawidłowości jest zwrócenie się do Sądu Opiekuńczego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka. Wniosek o wgląd w sytuację dziecka nie wymaga wielu formalności, jak również nie podlega opłacie sądowej. Wystarczy podać dane personalne rodziny, w szczególności dziecka oraz jego miejsce zamieszkania, jak również opisać według własnej najlepszej wiedzy, doświadczenia zawodowego i życiowego fakty, które niepokoją. Wniosek o wgląd w sytuację rodziny składa się w szczególności w sytuacji, gdy osoba składająca nie ma pewności czy czyny dokonywane w stosunku do dziecka posiadają znamiona czynu zabronionego, jednak wie, iż sytuację tę należałoby poprawić.

Po złożeniu wniosku o wgląd w sytuację rodziny lekarz może zostać wezwany przez Sąd Opiekuńczy do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka i złożenia zeznań. Lekarz nie może uchylić się od odpowiedzi na pytania Sądu z wyjątkiem przypadków, kiedy zeznania mogłyby narazić jego lub osobę mu najbliższą na odpowiedzialność karną lub karnoskarbową, jak również na hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową.

Sąd może również zarządzić odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża porządkowi publicznemu, moralności lub gdy mogą być ujawnione okoliczności objęte tajemnicą państwową lub służbową.

W zakresie składania zeznań nie tylko przed Sądem Opiekuńczym, ale również organami ścigania, istotne znaczenie ma element tajemnicy służbowej, ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy lekarskiej. W jakich przypadkach może zostać ona ujawniona? O tym niżej podpisani autorzy napiszą w kolejnej części niniejszego cyklu.
 

adwokat Karolina Służewska-Woźnicka i adwokat Jakub Krupka
csp
www.kancelaria-csp.pl